CHẠY VIDEO DIỄN HỌA BIỆN PHÁP THI CÔNG.

Trước khi thành lập công trường, Chúng tôi đã lên mô hình logistic công trình mục đích để bộ phận quản lý công trình có thể xem xét, tính toán các cơ hội của công trình trong môi trường 3D từ đó cải tiến quy trình lập kế hoạch bố trí hiện trường và tiến độ thi công. Chúng tôi đi xa hơn nữa với các mô hình trình tự xây dựng 4D chi tiết. Các mô hình thời gian 4D của chúng tôi có thể được nhóm nhà thầu dễ dàng sử dụng để lập kế hoạch và giám sát hiệu quả hoạt động xây dựng và có thể được sử dụng để kiểm soát tiến độ tại công trường.

Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Software Development Center
(BIM City)