THỐNG KÊ XUẤT BẢNG KHỐI LƯỢNG

Bill of Quantities (BOQ), Bill of Materials (BOM) được coi là yếu tố kinh tế quan trọng cho bất kỳ dự án nào. BOQ & BOM được chuẩn bị ở giai đoạn sơ bộ của dự án, trong đó bao gồm trong việc ước tính tổng chi phí cốt lõi công trình. Nó chứa tất cả các dữ liệu về phạm vi trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc hoàn thiện các thành phần công trình và giúp Chủ đầu tư / Tư vấn thiết kế ước tính trước lợi nhuận và tính khả thi của dự án một cách chính xác.

Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Software Development Center
(BIM City)